NEOPOREZIVE ISPLATE RADNICIMA

9.12.2018.

NEOPOREZIVE ISPLATE RADNICIMA

Neoporezive isplate radnicima predstavljaju najjeftiniji način nadoknade troškova ili nagrađivanja. Neoporezive svote određene su Pravilnikom o porezu na dohodak (NN, br. 10/17. i 128/17).

 

TROŠKOVI PRIJEVOZA

1. Prijevozni troškovi na službenom putovanju - u visini stvarnih izdataka;
2. Troškovi noćenja na službenom putovanju - u visini stvarnih izdataka;
3. Troškovi prijevoza na posao i s posla – mjesni i međumjesni - u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza;
4. Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe - do 2,00 kn po prijeđenom kilometru;
5. Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika - u svoti stvarnih troškova koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca;
6. Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU

 

DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT

1. Dnevnice u zemlji (do 8 sati – 0 kn, 8–12 sati 1/2 dnevnice, = 85,00 kn, a preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenosti najmanje 30 km) - 170,00 kn dnevno, ako je podmiren jedan obrok dnevnica se smanjuje za 30 % i tada iznosi 119,00 kn, ako su podmirena dva obroka dnevnica se umanjuje za 60 % i tada iznosi 68,00 kn;
2. Dnevnice za rad na terenu u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) - 170,00 kn dnevno, ako je osiguran jedan obrok terenski dodatak se smanjuje za 30 %, ako su podmirena dva obroka smanjuje se za 60 %;
3. Dnevnice za inozemstvo -  od 8 do 12 sati dnevno do 50 % svote dok se za dnevnice za inozemstvo koje traju više od 12 sati isplaćuje puni iznos prema odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
4. Dnevnice za rad na terenu u inozemstvu, isplaćuje se u svotama kao i dnevnice za službeni put u inozemstvu;
5. Pomorski dodatak  - do 250,00 kn dnevno;
6. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe - do 400,00 kn dnevno;
7. Naknade za odvojeni život od obitelji - do 1.750,00 kn mjesečno.

 

OTPREMNINE I DAROVI RADNICIMA

1. Otpremnina pri odlasku u mirovinu - 8.000,00 kn;
2. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanog otkaza prema Zakonu o radu - do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca;
3. Otpremnine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti - do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca;
4. Dar djetetu do 15 godina života – do 31. 12. tekuće godine 600,00 kn godišnje;
5. Dar u naravi (dobrima) - do 600,00 kn godišnje s PDV-om;
6. Prigodne nagrade – regres (božićnica, naknade za godišnji odmor i sl.) sveukupno do 2.500,00 kn godišnje. Prema najavi ministra financija od 1. prosinca ove godine na snagu će stupiti odredba prema kojoj će se neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećati s 2.500,00 kuna na 7.500,00 kuna

 

POTPORE

1. Potpora za novorođeno dijete - do visine proračunske jedinice 3.326,00 kn – odnosi se na sve isplatitelje;
2. Potpora djetetu za školovanje - 1.750,00 kn mjesečno – do 15. godine života, završetka osnovnog obrazovanja kada se isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika s gubitkom potpune radne sposobnosti te da ne ostvaruje primitke po osnovi iz nesamostalnog rada;
3. Zbog invalidnosti zaposlenika - 2.500,00 kn godišnje;
4. U slučaju smrti zaposlenika - 7.500,00 kn;
5. U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika - 3.000,00 kn;
6. Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana – 2.500,00 kn godišnje;
7. Zbog otklanjanja elementarnih nepogoda ili katastrofa koje je proglasila Vlada RH (prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu);
8. Primitak od životnog osiguranja ako je na premije plaćen porez na dobitak/dohodak;
9. Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) mogu se neoporezivo isplatiti ako liječenje nije pokriveno osiguranjima. Isplata se obavlja na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Sredstva moraju biti u cijelosti namjenski utrošena kako bi bila neoporeziva (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak);
10. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja - do 500,00 kn mjesečno. Porez na dohodak ne plaća se na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do 500,00 kn mjesečno.

 

JUBILARNE NAGRADE RADNICIMA

Za navršenih:
– 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn;
– 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn;
– 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn;
– 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn;
– 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn;
– 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn;
– 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina do 4.000,00 kn.

 

STIPENDIJE I NAGRADE ZA PRAKTIČNI RAD

1. Stipendije učenicima za redovito školovanje - 1.750,00 kn mjesečno. Stipendije učenicima na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, u tuzemstvu ili inozemstvu, mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na drugi dohodak

2. Športske stipendije i naknade za šport, usavršavanje - 1.750,00 kn mjesečno;
3. Stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju - 4.000,00 kn mjesečno – javni natječaj;
4. Nagrade za športska ostvarenja - 20.000,00 kn godišnje;
5. Nagrade športašima amaterima – po posebnom propisu - 1.750,00 kn mjesečno;
6. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada - 1.750,00 kn mjesečno;
7. Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga - 60.600,00 godišnje.

 

Navedeno se odnosi na isplate osobama koje su u radnom odnosu. Ukoliko se isplate vrše osobama koje nisu u radnom odnosu tada se cijela svota smatra drugim dohotkom i potrebno je na nju obračunati te platiti doprinose i porez na dohodak.

Neprofitne organizacije mogu osobama koje nisu u radnom odnosu neoporezivo isplaćivati:
– naknade troškova službenog putovanja tj. troškove prijevoza, noćenja i dnevnica;
– troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe.

ROSANA ŠKOPAC

dipl.oec.

Adresa

Zelenice 8
52220 Labin

Telefon

Telefon: +385 95 911 4085

Facebook stranica

Vizura @ Facebook